Erratum: Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells

Erratum: Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells

Nature 506, 7487 (2014). doi:10.1038/nature13041

Authors: Yukihiro Furusawa, Yuuki Obata, Shinji Fukuda, Takaho A. Endo, Gaku Nakato, Daisuke Takahashi, Yumiko Nakanishi, Chikako Uetake, Keiko Kato, Tamotsu Kato, Masumi Takahashi, Noriko N. Fukuda, Shinnosuke Murakami, Eiji Miyauchi, Shingo Hino, Koji Atarashi, Satoshi Onawa, Yumiko Fujimura, Trevor Lockett, Julie M. Clarke, David L. Topping, Masaru Tomita, Shohei Hori, Osamu Ohara, Tatsuya Morita, Haruhiko Koseki, Jun Kikuchi, Kenya Honda, Koji Hase & Hiroshi Ohno

Nature504, 446–450 (2013); doi:10.1038/nature12721In Fig. 1d of this Letter, the vertical label of the upper right panel should be “Neuropilin-1+ Foxp3+ (%)” instead of “Neuropilin-1−/Foxp3+ (%)”; this error has been corrected